Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

DE FACTO - RAČUNOVODSTVO D.O.O.

DE FACTO - RAČUNOVODSTVO D.O.O.
KontaktDE FACTO - RAČUNOVODSTVO D.O.O.
Partizanska cesta 30
2000 MARIBOR
Kontakt02/229-59-90
Kontakt041/242-343
Kontaktinfo@defacto.si
Kontakt www.defacto.si
Davčna št.:SI33706042
Direktor:Aleksandra Polajžer

 

DE FACTO - RAČUNOVODSTVO D.O.O.

Dejansko prava izbira.

 

 

O podjetju

 

DE FACTO - RAČUNOVODSTVO D.O.O. smo podjetje z več kot 28-letnimi poslovnimi izkušnjami in zaposleni imamo skupaj več kot 100 letne računovodske izkušnje.

Od samega začetka ohranjamo vrednote, kot so strokovnost in profesionalnost, zavezanost zakonodaji in varovanju osebnih podatkov.

Z znanjem na področju poslovanja podjetij nudimo davčno, finančno in računovodsko svetovanje ter smo zanesljiv poslovni partner.

Dolgoletni poslovni partnerji so se v kvaliteto naših storitev prepričali tudi ob številnih revizijskih in inšpekcijskih pregledih.

 

 

Storitve

 

Podjetniško svetovanje

 

Poslovne storitve

 • podjetniško in upravljalno svetovanje
 • računovodske in knjigovodske storitve
 • E-računovodstvo in programske rešitve

 

Davčno svetovanje

 •  na področju davčnih predpisov
 •  pri davku na dodano vrednost
 •  pri davku iz dohodka pravnih oseb

 

Finančne storitve

 • analiza finančnega položaja in predlogi ukrepov
 • priprava in vodenje finančne reorganizacije družb
 • priprava in sodelovanje pri prisilni poravnavi in stečaju

 

Poslovni načrt

 • ideja - strateški in operativni načrt
 • investicijsko in finančno pokritje projekta
 • financiranje ter upravljanje s sredstvi in viri

 

 

Računovodstvo

 

Mesečna poročila

 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
 • izkazi poslovanja po stroškovnih mestih
 • izpis stanja in odprtih postavk ter opomini
 • planiranje prilivov, odlivov in denarnega toka

 

Analiza poslovanja

 • planirani in realizirani rezultati
 • kontroling in analiza odstopanj
 • predlog in izvedba korektivnih ukrepov

 

Poslovni izid

 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
 • izkaz bilančnega dobička/izgube
 • pojasnila in razkritja poslovanja
 • elektronska oddaja poročil na AJPES


Davčni izidi

 • obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 • priprava prilog k davčnemu obračunu
 • elektronska oddaja poročil na FURS

 

 

 

Kadrovske storitve

 

Kadrovske storitve

 • prijava in odjava zaposlenih - ZZZS, ZPIZ
 • evidenca in vodenje kadrovskih map zaposlenih
 • priprava navodil za delovna mesta in zaposlene
 • izposoja zaposlenih in nadomeščanje v režiji

Prejemki delavcev

 • obračun plač, plačilnih list in rekapitulacij
 • obračun podjemnih in poslovodnih pogodb
 • obračun najemnin in avtorskih honorarjev
 • obračun prejemkov in napovedi iz kapitala

 

Pravne storitve

 • priprava pogodb in aneksov o zaposlitvi
 • popis opravil in odgovornosti delovnih mest
 • priprava sklepov o prenehanju delovnega razmerja
 • priprava podjemnih in poslovodnih pogodb
   

 

 

Finančne storitve

 

Plačilni promet

 • elektronski plačilni promet
 • e-kompenzacije in večstranski poboti
 • zapiranje in odkup terjatev

 

Denarno načrtovanje

 • evidenca preskrbe sredstev
 • evidenca porabe sredstev
 • načrtovanje denarnega toka

 

Izterjava dolgov

 • bonitetna ocena poslovanja kupcev
 • vodenje postopkov izterjave dolgov
 • priprava ugovorov zoper sklepe o izvršbah

 

Kreditno poslovanje

 • priprava vlog in podatkov za kredite in leasing
 • priprava finančnih pregledov in poročil za banke
 • vodenje prejetih in danih kreditov ter obračun obresti 

 

 

 

Poslovna operativa

 

Najem naslova in opreme

 • najem delovne mize, opreme in virtualne pisarne
 • mentorstvo in podpora mladim podjetnikom
 • predavalnica za različne namene do 25 oseb.

 

Administracija

 • prevzem in oddaja pošte
 • priprava in arhiviranje dokumentov
 • korespondenca s strankami in vodenje evidenc (CRM)

 

Poslovno sekretarstvo

 • priprava obvestil, vabil, ponudb in dopisov
 • vodenje in izdelava zapisnikov organov družb
 • enkratne storitve po naročilu in dogovoru

 

 

Izdelava pravilnikov

 

Računovodski pravilniki

 • o računovodenju družbe
 • o blagajniškem poslovanju
 • o popisih sredstev in obveznosti

 

Kadrovski pravilniki

 • o sistematizaciji in organizaciji družb
 • o plačah in drugih osebnih prejemkih
 • o disciplinski in odškodninski odgovornosti

 

Splošni pravilniki

 • o varovanju osebnih podatkov
 • o zagotavljanju varstva pri delu
 • o uporabi službenih vozil

 

Priprava pogodb

 • o sodelovanju in razmerjih
 • za cesije - odstopi, odkupi
 • o dogovorih in sporazumih

 

 

Knjigovodenje

 

Dolgoročna sredstva

 • vodenje registra osnovnih sredstev
 • nabave, izločitve, odpisi osnovnih sredstev
 • obračun amortizacije osnovnih sredstev
 • vodenje dolgoročnih finančnih naložb
 • vodenje dolgoročnih posojil

Dolgoročne obveznosti

 • lastniški kapital in poimenske vloge lastnikov
 • zakonsko predpisane in ostale rezerve
 • razporeditev dobička in izgube iz poslovanja
 • dolgoročne finančne obveznosti (bančni krediti)
 • dolgoročne finančne obveznosti (leasingi)

 

Kratkoročna sredstva

 • fakturiranje, opomini in izterjava
 • evidentiranje izdanih računov
 • evidentiranje plačil kupcev
 • izpis odprtih postavk, uskladitev IOP
 • vodenje blagajniškega poslovanja


Kratkoročne obveznosti

 • evidentiranje prejetih računov
 • evidentiranje plačil dobaviteljem
 • izpis odprtih postavk, uskladitev IOP
 • evidentiranje pogodbenih prejemkov
 • evidentiranje povračil zaposlenim

Vodenje zalog

 • količinsko poslovanje z zalogami
 • vrednostno poslovanje z zalogami
 • vodenje in nadzor proizvodnje


Obračun DDV

 • evidentiranje vhodnega in izhodnega DDV-ja
 • izpis knjige izdanih računov
 • izpis knjige prejetih računov


Poslovni izid

 • odhodki in prihodki poslovanja
 • obračun poslovnega izida
 • obračun davka od dohodka
 • razporeditev poslovnega izida

 

 

Pridobivanje evropskih sredstev

 

Evropski in drugi lokalni razpisi

 • pridobivanje informacij glede objavljenih razpisov
 • svetovanje pri pridobivanju nepovratnih EU sredstev
 • priprava vsebinske in finančne konstrukcije projekta
 • izdelava projektne dokumentacije za razpise

 

Vodenje evropskih in drugih projektov

 • operativno vodenje pridobljenih evropskih projektov
 • usposabljanje zaposlenih v času delovanja projekta
 • priprava projektnih poročil in poročanje
 • črpanje in poraba odobrenih sredstev 

 

 

Delamo za: 

 • pridobitne dejavnosti: družbe, podjetnike, normirance, zadruge
 • nepridobitne dejavnosti: zasebne zavode, društva, socialna podjetja, sindikate

Sodelujemo z:

 • mikro in majhnimi privat podjetji (s.p.-ji, d.o.o.,-ji)
 • odvetniki,
 • notarji,
 • zdravniki,
 • trgovci,
 • izvajalci,
 • gradbinci,
 • informatiki, 
 • ...

 

 

Zakaj izbrati DE FACTO - RAČUNOVODSTVO D.O.O.?

 

 

Kako do nas?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

  

Specialisti za računovodenje.

 Maribor

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke