Slovensko English Deutsch
Kontakt 0590 74 061 Iščete zanesljiv računovodski servis? Iščete zanesljiv računovodski servis?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe
Oddaj
povpraševanje
najdi

RAČUNOVODSTVO DIANA, DIJANA AVDIĆ s.p.

RAČUNOVODSTVO DIANA, DIJANA AVDIĆ s.p.
KontaktRAČUNOVODSTVO DIANA, DIJANA AVDIĆ s.p.
Kidričeva ulica 24A
3000 Celje
Kontakt041/386-508, 041/232-146 (Šejla Hodžić)
Kontakt03/588-30-90
Kontaktinfo@racunovodstvo-diana.si
Kontakt www.racunovodstvo-diana.si
Davčna št.:SI49933043
Direktor:DIJANA AVDIĆ

 

RAČUNOVODSTVO DIANA, DIJANA AVDIĆ s.p.

Z vami in za vas že od leta 1995.

 

 

O nas

 

Računovodski servis Diana sem ustanovila leta 1995 in tako začela svojo poslovno pot na področju računovodstva, poslovnega, davčnega in finančnega svetovanja in revizije. Svojo prepoznavnost želim širiti s kvalitetnimi, hitrimi in cenovno dostopnimi storitvami s pomočjo najsodobnejših informacijskih tehnologij.

S svojimi storitvami se poskušam prilagoditi vsakemu uporabniku glede na njegovo specifičnost poslovnega procesa in njegove poslovne zahteve. S tem poskušam zagotavljati prave informacije ob pravem trenutku in s tem olajšati še tako težke poslovne odločitve, prihraniti čas in denar.

Nudimo najsodobnejše računovodske storitve z individualnim pristopom strankam, kjer je naša prednost pred večjimi sistemi ponujanja računovodskih storitev.

Naše poslovanje in storitve sledijo e-poslovanju na konceptu e-povezanost podjetnik in računovodja, vse na enem mestu, v sodelovanju s SAOP - programom minimax že od leta 2010 dalje.

 

 

STORITVE

 

Davčno svetovanje


Davčno svetovanje za potrebe naših strank zajema kar nekaj področij za domači ali mednarodni davčni sistem.

Domače davčno svetovanje zajema davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb, dohodnino, preventivne davčne preglede, svetovanje glede davčnih vidikov poslovnih transakcij in načrtovanje davkov.

Mednarodno davčno svetovanje pa vključuje svetovanje pri mednarodnih poslovnih transakcijah, svetovanje glede transfernih cen in oblikovanja potrebne dokumentacije, svetovanje tujim fizičnim osebam, ki poslujejo v Sloveniji.

 

Finančno svetovanje


Finančno svetovanje našim strankam zajema skrbne preglede poslovanja za določeno obdobje, finančno optimizacijo v podjetju, področje prevzema in združevanja podjetij, izdelavo študij ekonomske upravičenosti, glede vrednotenja podjetja, pripravimo pa lahko tudi finančne projekcija za podjetje.

 

Poslovno svetovanje


Poslovno svetovanje zajema podroben pregled poslovanja podjetja za vse poslovne procese, optimizacijo stroškov nabave, optimizacijo poslovanja, širšo, celostno rešitev pa se lahko pripravi z združenjem ostalih svetovalnih storitev.

 

 

Računovodske storitve in svetovanje


Pri nas vodimo dvostavno računovodstvo in poslovne knjige za pravne osebe kot so družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), samostojne podjetnike (s.p.), javne in zasebne zavode, komanditne družbe (k.d.), družbe z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), društva.

 

IZDELAVA

 

 • Podjetja morajo na koncu svojega poslovnega leta oddati na davčni urad letna poročila s pojasnili. Za svoje potrebe pa potrebujejo medletna poročila za spremljanje svojih poslovnih rezultatov ali pa pred sprejemanjem pomembnih poslovnih odločitev.
 • Iz bilance stanja podjetje lahko razbere kakšna je njegova struktura sredstev in obveznosti do virov sredstev. Izdelana je navadno za neko določeno obdobje, kot na primer za določen mesec, kvartal, polletje, leto.
 • Iz izkaza poslovnega izida podjetje razbere ali posluje z dobičkom ali z izgubo. S tem poročilom si lahko pomaga pri ugotavljanju ali se zastavljeni cilji uresničujejo ali so potrebne spremembe.

 

OPTIMIRANJE

 

 • Je zakonito izogibanje davčnim obveznostim. Na podlagi medletnih poročil bilance stanja in izkazu poslovnega izida, se redno opravlja preventivne davčne preglede. S tem se konec leta izognemo nezadovoljstvu strank, hkrati pa zagotovimo, da bo stranka plačala le toliko davka, kolikor je to zares potrebno.

 

PREGLED

 

 • Za poslovanje.

 

PRIJAVA

 

 • Podjetja na podlagi javnih razpisov lahko pridobijo nove posle ali pa finančna sredstva. Da za to ne najemate dodatnih poslovnih partnerjev, vam lahko prijavo uredimo pri nas.

 

PRIPRAVA

 

 • V skladu s poslovno etiko, je poslani pošti potrebno dodati dopis. Če tega niste vešči, vam spremne dopise oblikujemo mi.
 • V podjetjih se mnogokrat srečujete s poslovnimi partnerji, ki v vašem podjetju nastopajo kot kupci in kot dobavitelji. Vsled temu vam pripravimo kompenzacije, kjer se vaše terjatve in obveznosti pobotajo. S tem pa prihranite stroške nepotrebnega plačilnega prometa.

 

SESTAVA

 

 • Pri svojem delu lahko kdaj rabite individualno intelektualno stvaritev s področja književnosti, znanosti ali umetnosti. Z avtorsko pogodbo se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar. Največkrat nastanejo dvomi o tem kdaj se jo lahko sklene, na kaj paziti pri sestavi avtorskih pogodb, katere so najpogostejše napake pri prenosu avtorskih pravic. Vsemu temu se izognete, ča vam tako pogodbo sestavimo mi.
 • Pogodbe o zaposlitvi so lahko tipske. Načeloma pa se jih prilagaja obveznostim in pravicam glede na delovno mesto za katero se pogodba sklepa. Prilagojena mora biti sistemizaciji delovnega mesta. Kjer v podjetju ni izkušenega kadrovika, je bolje zadevo pustiti, da jo opravijo profesionalci kot smo mi.

 

IZDELAVA

 

 • Konec leta ali pa za potrebe revizije je potrebno uskladiti stanja z kupci in dobavitelji. Z IOP obrazci je tako usklajevanje najlažje. V vašem imenu poskrbimo, da se nerazčiščena stanja ne prenašajo iz leta v leto.
 • Namen analize poslovanja je ugotoviti prednosti in slabosti poslovanja, ki so vplivale na uspešnost podjetja v določenem obdobju. Analiziramo po navadi sredstva podjetja in zaposlene v podjetju, ker so strateškega pomena za uresničevanje ciljev v podjetju. Nato pa analiziramo še poslovne procese, od nabave, proizvodnje, prodaje do financiranja. Analizo poslovanja zaključimo z analizo poslovnega uspeha. Z izračuni kazalnikov produktivnosti dela, ekonomičnosti in rentabilnosti pa besedno analizo le potrdimo.
 • S poslovnim načrtom podjetje dobi pregled nad tržnimi razmerami in pogoji poslovanja. V poslovnem načrtu so vedno zajeti vizija, zaposleni, poslovni profil, ekonomska ocena, ocena denarnih tokov, načrt trženja in širitve podjetja.

 

KNJIŽENJE

 

 • Trgovina potrebuje knjigovodske evidence, kjer je ovrednoten prejem in prodaja trgovinskega blaga.

 

VODENJE

 

 • Kjer imajo podjetja registrirano tudi blagajniško poslovanje, je potrebno voditi blagajniške prejemke in izdatke ter blagajniške dnevnike. Pri tem je potrebno zagotoviti ločeno evidenco za gotovino in plačilne kartice.

 

 

OBRAČUN

 

 • Na podlagi zaključnega računa je potrebno izdelati še obračun DDPO, ki ga v primeru dobička, podjetje v naslednjem letu plačuje mesečno ali trimesečno.
 • Obračune DDV-ja delamo skladno z odločbami davčnega urada, Zavezanci za DDV so lahko mesečni ali trimesečni.
 • Za potrebe podjetij izračunavamo obresti kot so zakonske zamudne obresti, obresti od danih ali prejetih kreditov,…
 • Za zaposlene v podjetju obračunavamo plače, pri tem pa upoštevamo vse pogodbene obveznosti podjetja do zaposlenega in pa delavčeve obveznosti za razne odtegljaje.
 • Avtorske honorarje obračunavamo v skladu z avtorskimi pogodbami, ki jih je sklenilo podjetje za avtorsko delo.
 • Na podlagi sklenjene podjemne pogodbe obračunavamo opravljeno delo iz bruto ali neto zneska navedenega v pogodbi. Pri tem pa upoštevamo normirane stroške, nato pa odvedemo prispevke in akontacijo dohodnine.

 

PRIPRAVA

 

 • Banke so v današnjih časih pri izdaji bančnih posojil vedno bolj zahtevne. Sklopi obrazcev so lahko marsikdaj tako obsežni, da jih podjetje samo ni zmožno izpolniti. V tem primeru vam pri nas lahko uredimo in pripravimo dokumentacijo, na podlagi katere boste pridobili bančno posojilo.

 

STORITVE

 

 • Nudimo vam pomoč pri ustanovitvi in registraciji društva. Kasneje pa še računovodenje društvenega poslovanja.
 • Dnevnik glavne knjige lahko obsega enotno temeljno poslovno knjigo ali pa več knjig za posamezne skupine kontov. V dnevniku glavne knjige se knjižijo vsi poslovni dogodki, tudi tisti, ki so predmet zunaj bilančnega razvida.

 

VODENJE

 

 • Saldakonti kupcev in dobaviteljev je evidenca prejetih in izdanih računov ter njihovih plačil. Stanja kupcev in dobaviteljev usklajujemo z IOP obrazci, navadno enkrat letno.
 • Ena od pomožnih poslovnih knjig je register osnovnih sredstev, kjer se evidentira vsa osnovna sredstva, ki je podjetje nabavilo za svoje poslovanje. Tu je potrebno evidentirati nabavo, nadgradnjo ali oslabitev vsakega osnovnega sredstva posebej, voditi odpisano vrednost osnovnega sredsta in njen preostanek vrednosti. Dotrajana, uničena ali ukradena osnovna sredstva pa izločimo iz evidence.
 • Glavna knjiga je temeljna poslovna knjiga in se na območju Republike Slovenije vodij v slovenščini in v evrih. Pri vodenju glavne knjige pregledamo še ustreznost listin – ali so v skladu z zakonodajo RS, evidentiramo vse poslovne dogodke v glavno knjigo, evidentiramo poslovne dogodke v pomožne knjige, vodimo glavne in pomožne knjige.
 • Evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v knjigo enostavnega knjigovodstva z vodenjem knjige enostavnega knjigovodstva.

 

 

Nudimo vam tudi:

 

 • Davčno in individualno svetovanje za vse stranke.
 • Kadrovsko svetovanje (prijave, odjave, pogodbe, delovna dovoljenja).
 • Prevzem dokumentacije na sedežu podjetja stranke.
 • Izvajanje računovodstva na sedežu podjetja stranke,
 • Pomoč in svetovanje pri ustanovitvi, preoblikovanju, pripojitvi in razdelitvi podjetij.
 • Možnost elektronskega bančništa (vsi bančni programi).

 

  

Svoje storitve nudimo na področju celotne Slovenije.

 

Zakaj izbrati RAČUNOVODSTVO DIANA, DIJANA AVDIĆ s.p.?

 

 

STOPITE V STIK Z NAMI

 

 

Telefonske št.: 

041/386-508

041/232-146 (Šejla Hodžić)

03/588-30-90

 

E-mail naslov: 

info@racunovodstvo-diana.si

 

V veselje nam bo sodelovati z vami.

 

Želite predstaviti svoj računovodski servis?

Pošljite podatke